การขออนุญาตทำทางเชื่อมเข้า-ออกทางหลวง
การขออนุญาตวางหรือเชื่อมท่อระบายน้ำทิ้งในเขตทางหลวง  
การขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำในเขตทางหลวง  
การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งใดๆ ในเขตทางหลวง  
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารริมเขตทางหลวง  
   
   
   
 
 
 
การขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำในเขตทางหลวง | ขั้นตอนและเอกสารการขออนุญาต
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ (จะต้องเตรียมมาทั้งหมด 4 ชุด) | หลักเกณฑ์และข้อกำหนดเงื่อนไข
 
 

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดเงื่อนไข

 
ป้ายแนะนำ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของสถานที่สำคัญดังกล่าว กำหนดไว้ 3 ประเภท คือ

                  ก) ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง
                  ข) ป้ายชี้ทาง
                  ค) ป้ายแหล่งท่องเที่ยว

                  ตำแหน่งของป้ายแนะนำสำหรับการนี้ห้ามมิให้ติดตั้งที่ปริเวณทางแยกทางหลวง ซึ่งกรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายแนะนำตามมาตรฐานไว้แล้วนั้น รายละเอียดการใช้ การติดตั้ง และมาตราฐานรูปแบบของป้าย มีดังต่อไปนี้

                  1. ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง
                         (1) ป้ายบอกจุดหมายปลายทางที่เป็นสถานที่ราชการ ลักษณะขนาดรูปร่างและสีของป้าย บอกจุดหมายปลายทาง ดังแสดงตามตัวอย่างในรูป
 
http://www.doh.go.th/dohweb/expermission/image/exp3_01.gif
ป้ายติดตั้งข้างทาง พื้น สีขาว
อักษรและสัญลักษณะ สีดำ
ป้ายแขวงสูง พื้น สีเขียว
อักษรและสัญลักษณ์ สีขาว
                       (2) ป้ายบอกจุดหมายปลายทางที่เป็นสถานที่เอกชน ลักษณะขนาดรูปร่างและสีของป้าย บอกจุดหมายปลายทาง ดังแสดงตามตัวอย่างในรูป
http://www.doh.go.th/dohweb/expermission/image/exp3_02.gif
ป้ายติดตั้งข้างทาง พื้น สีขาว
อักษรและสัญลักษณะ สีดำ
ป้ายแขวงสูง พื้น สีเขียว
อักษรและสัญลักษณ์ สีขาว
การติดตั้ง ให้ติดตั้งบนทางหลวงในระยะ 25 ถึง 150 เมตร ก่อนถึงทางแยกสาธารณะหรือทางเชื่อม ไปสู่สถานที่ดังกล่าว

                  2. ป้ายชี้ทาง
                  ลักษณะขนาดและรูปร่างของป้ายชี้ทางดังรูป ทั้งนี้อาจบอกระยะทางจากทางแยกถึงสถานที่ดังกล่าว เป็นกิโลเมตร หรือเมตร
http://www.doh.go.th/dohweb/expermission/image/exp3_03.gif ป้ายชี้ทางสถานที่ราชการ
พื้นป้าย สีขาว
ตัวอักษรและสัญลักษณ์ สีดำ
ป้ายชี้ทางสถานที่เอกชน
พื้นป้าย สีน้ำตาล
ตัวอักษรและสัญลักษณ์ สีขาว
กรมทางหลวงจะเป็นผู้พิจารณากำหนดประเภทและมาตรฐานของป้าย รวมทั้งตำแหน่งติดตั้งป้ายที่เหมาะสม ผู้ขออนุญาตหรือเจ้าของสถานที่สำคัญ ยกเว้นส่วนราชการ จะต้องเสียค่าเช่าสำหรับการติดตั้งป้าย ดังนี้
                         ป้ายชี้ทาง ตำแหน่งละ 6,000.- บาทต่อปี
                         ป้ายติดตั้งข้างทาง ตำแหน่งละ 10,000.- บาทต่อปี
                         ป้ายแขวนสูง ชนิดเสาเดียว ตำแหน่งละ 50,000.- บาทต่อปี เมื่อป้ายดังกล่าวชำรุดเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ขออนุญาตจะดำเนินการติดตั้งทดแทนใหม่ โดยผู้ขออนุญาตหรือเจ้าของป้ายจะต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้ขออนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือขออนุญาต และ กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขออนุญาตให้ติดตั้งป้ายดังกล่าว โดยมิต้องแจ้งเหตุความจำเป็นใด ๆ ต่อผู้ขออนุญาต
 
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-6668-76 E-mail : webmaster@doh.go.th
 
Copyright © 2007 Department Of Highways . All rights reserved.